Välj en sida

Återuppbyggnaden i årtal

1991
På hösten 1991 så började man timra upp den lilla kvarnen ”Pehrskvarna” och sedan timrade man Sadelinska kvarnen i två delar. Timret kom från rivningshus i kvarteret Stjärnan i Piteå stad. De hamnade på sina platser året därpå och kvarnmekanismerna tillverkades och monterades.

1991 hittade man ett hus i Kälen som hade exakt samma mått som den ursprungliga Pehrsgården hade haft. Föreningen fick köpa in den för 10 000 kronor men lät den stå kvar.

Samma år fick man även chansen att köpa en bra byggnad från grannbyn Böle för 10 000 kr som skulle passa väl till en framtida samlingslokal och servicebyggnad. Det största problemet var att man bara hade tre veckor på sig att riva och transportera bort den. Föreningen mobiliserade ett gäng som märkte upp timret, plockade ner timringen och lade upp den under täckning på backen ner mot ån.

1992
Pågick arbetet med att färdigställa kvarnarna.

1993
Tidigt på Trettondagens morgon 1993 transporterades den blivande Pehrsgården på trailer, hela vägen från Hemmingsmark ner till dess nuvarande plats. Huset var så exakt likt det gamla att till och med källarlocket passade rakt över den stenvalvade källaren som fanns kvar. På byggnaden läggs ett s k nävertak.

Den första bockbron byggs över ån.

En mindre byggnad av rundtimmer med torvtak byggdes för att användas som bastu nere vid Malen. Där låg områdets utlastningsplats för sågade trävaror en gång i tiden. Just här var id-fisket på våren ett stort folknöje och på sommaren så badades och fiskades det här.

Bagarstugan flyttades hit i sin helhet från en granngård. Bakugnen murades upp efter den modell som var vanlig i byn. Väggarna var tapetserade med tidningar från 1896 och kompletterades med tidningar från modernare tid.

Grundstenarna till den blivande servicebyggnaden sätts på plats.

1994
Start av arbetet med att sätta upp ”Bölehuset”.

Den åttakantiga logen köps in. Den kommer ursprungligen från den gård som ägdes av svensbyprofilen Jonas Enberg. Han byggde och använde den fram till i början av 1900-talet. Innan den flyttades till Liden så hade taket gjorts om och användes som maskinhall.

Den utformning som logen har fått invändigt med en central pelare är en egen konstruktion. Under den bärande pelaren så finns en stor sten som stöd.

1995
Servicebyggnaden färdigställs. Namnet blir Qwarnbönninga.

1996
Vedboden och ladugården timras av begagnat timmer. Ladugårdens stengrund består till vissa delar av sten från den ursprungliga ladugården.

Brunnen, med den karaktäristiska tjilvindan är en modell av hur det såg ut på en traditionell gårdsplats.

1997
Ett skyfall vid åns källflöden, alldeles i slutet av juli månad 1997 orsakade enorma skador på Swensbylijda. Mätningarna från SMHI visar att det kom 256 mm nederbörd under två dygn på ett begränsad område. Redan på morgonen rusade vattnet på bred front över alla fördämningar  mot Sadelinska kvarnen. För att kunna rädda kvarnen så fick man skyddsgräva en fåra där vattnet kunde passera. Under natten nåddes kulmen. Då var vattenståndet i Lidträsket ca. 1,5 meter högre än normalt.

Först efter en vecka kunde man bedöma skadornas omfattning. Förödelsen var enorm.

Slussen med sin infästning i stenfundamenten var oskadad men nedanför, i huvudfåran, hade det skapats en 1-1,5 m. djup fåra. Stora stenblock hade flyttats 50-100 m och strandskoningarna på båda sidor hade raserats hela vägen. Gångbron fanns kvar men fundamenten måste repareras.

Hundratals kubikmeter grus hade spolats ned till Malen och enorma mängder jordmassor låg i nedre delen av forsen, på båda sidor.

Fundamenten för dammluckorna hade eroderat sönder och tilloppsrännan till Sadelinska kvarnen var sönderbruten, liksom trä- och stenbryggan, som spolats bort. Själva kvarnhuset stod orubbat med smärre skador på dörr och skovlar. Jord och grus låg halvmeterhögt i nedre botten på kvarnen och det var fullt under kvarnen.

Kanalens strandskoning var helt raserad och Pehrskvarna hade flyttats ca.10 m men hade bara lite smärre skador på själva byggnaden. Däremot så var hela grundfundamentet och tilloppsrärnnan med dammlucka och drivningssystem helt förstört.

Skadorna var så stora att stora delar av hembygdsområdet fick byggas om från början igen. Det kom att ta ett och ett halvt år innan man hade hunnit tillbaka till utgångsläget. Det blev en riktig prövning men gav också tillfälle att få förbättra konstruktionerna och att dimensionera anläggningen bättre.

1998
Den andra bockbron byggs.

När återställningsarbetet efter översvämningen var klart så slutfördes arbetet med att bygga en spelk. Spelkhjulet är konstruerat utifrån ett gammalt fotografi från 1930-talet..

På våren uppfördes en byggnad för att få tak över alla de redskap och maskiner som skänkts till föreningen. Dessa försöker spegla vilka redskap som användes i jordbruket i mitten av 1900-talet.

1999
En timring köps i Bergsviken, rivs och fraktas till området. Den ska användas till smedja.

2000
Smedjan byggs upp i backen upp mot Pehrsgården. Måtten och utformningen är nästan identiska och originalmaskinerna och de flesta verktygen från Sandströms smedja finns också bevarade och är fullt användbara idag.

2001
Uteterassen vid Qwarnbönninga byggs.

Sågen köps in från Jan-Robert Larsson i Kvarnåsen.

2002
Sågbyggnaden uppförs.

Häbbret sätts upp. Timret hade legat nermonterat i många år och hade farit väldigt illa av tiden.  Den sämsta sidan är brädfodrad, något som var vanligt att man gjorde förr.

2004
Köket och Logen rustas. Kulturtisdagarna startar.

2005
Ett tegelbruk uppförs på den plats där den gamla „Tegeln“ en gång hade legat. På samma plats anlades också en liten kolmila och en del av en tjärdal för att kunna visa hur tillverkningen av träkol och tjära gick till.

2006
Underhåll av gärdesgårdar, byte av uppvärmningssystem.

2007
Lekområdet på „Sågplatsen“  utvecklas.

2008
Ytterligare en bockbro byggs för att besökarna lättare ska kunna nå området nere vid Malen.

2009
Gubbdagis isolerar taket i Logen för att det ska gå att förlänga säsongen.

2010
En råoljemotor köps in för att ersätta den första som var för svag.

Renovering och underhåll av broar och spänger runt ån.
Gärdesgården runt Pehrsgården färdigställs.
Start av bygget av ett vagnslider. Det är byggt av begagnat timmer från ett rivningshus i Jävre.

Byte av trä i vattenrännorna till Pehrskvarnen. Nytt virke i bron.

2011
Taket i äldreföremålsutställningen isoleras för att skapa fler utrymmen för möten och små konferenser.

Vagnslidret blir klart.